Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenie

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Jana Melichová, DIČ: 1077345841 so sídlom Na Grunte 14, 831 52 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  adresa: Na Grunte 14, 831 52 Bratislava, Slovenská republika,
  email: mjer@mjer.sk
  telefón: 0905 869 288.

 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

  • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

  • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 2. Účelom spracovania osobných údajov je:

  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

  • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu),

  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

  • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

  • zaisťujúce marketingové služby.

 2. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

  • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

  • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

                                                           

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, antivírový program, heslá, pravidelná údržba počítačov.

 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

 

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku cez internetovú stránku www.mjer.sk. Predávajúcim je Jana Melichová, Na Grunte 14, 83152 Bratislava, DIČ: 1077345841

Výrobky skladom sú výrobky, ktoré sú už vyrobené, sú skladom a sú pripravené na odoslanie.

Výrobky na objednávku sú výrobky, ktoré Predávajúci v čo najkratšom čase zhotovuje na základe osobitých požiadaviek Kupujúceho, alebo sú určené osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a súhlasí s nimi. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany Kupujúceho a jej prijatím na strane Predávajúceho.


Povinnosti Predávajúceho

Dodať Kupujúcemu druh a množstvo objednaných výrobkov v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
Dodať Kupujúcemu výrobky vhodne zabalené.

Predávajúci nezodpovedá za:
a) oneskorené dodanie, alebo poškodenie výrobkov zavinené Slovenskou poštou
b) oneskorené dodanie výrobkov zavinené udaním nesprávnej alebo neúplnej adresy prijímateľa.


Povinnosti Kupujúceho

Objednané výrobky prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.
Ak je na zásielke mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, zásielku neprevziať a reklamovať priamo Slovenskej pošte, alebo kuriérovi.
Zaplatiť za výrobky kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
V prípade, že si kupujúci objednané výrobky neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.


Ceny výrobkov

Ceny výrobkov, tak ako sú uvedené na www.mjer.sk, sú platné v čase ich objednávania. Predávajúci nie je platca DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné, ktoré hradí Kupujúci.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien výrobkov. Nové ceny sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho. Na objednávku, ktorú Kupujúci už odoslal, sa vzťahujú ceny, ktoré boli platné v momente jej odoslania.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je odoslaná elektronicky na e-mail Kupujúceho a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.


Spôsob objednania

Výrobky si Kupujúci vyberá z ponuky výrobkov na stránke www.mjer.sk. Objednávku dokončí vyplnením povinných údajov, zadaním spôsobu platby. Po prijatí objednávky bude informovaný o prijatí objednávky a podrobnostiach o platbe.


Možnosti platby

PRE ZÁKAZNÍKOV ZO SLOVENSKA (SR):
a) platba v hotovosti pri osobnom odbere
b) platba bankovým prevodom dopredu na náš účet vedený v Tatra Banke (IBAN: SK97 1100 0000 0026 1382 9822)
c) platba na dobierku na pošte
d) platba v hotovosti, alebo kartou kuriérovi prepravnej spoločnosti Geis

PRE ZÁKAZNÍKOV Z ČESKA (ČR):
a) platba bankovým prevodom v českých korunách dopredu na náš účet vedený vo Fio banke (číslo účtu: 2001333471, kód banky: 2010). Keďže účet je vedený vo Fio banke, znamená to že pri platbe na Slovensko Kupujúci neplatí žiadne poplatky, je to definované ako domáci bankový prevod


Dodacie lehoty a spôsoby dodania

Kupujúci si môže vybrať z 3 spôsobov dodania Výrobkov:
a) osobný odber (platí len pre Kupujúcich zo Slovenska)
b) zaslanie Slovenskou poštou, 1. triedou (platí len pre Kupujúcich zo Slovenska). V tomto prípade je zo strany Slovenskej pošty dodacia doba uvádzaná nasledujúci pracovný deň, ale doba dodania závisí od aktuálnych prepravných podmienok prepravcu
c) zaslanie kuriérskou službou. V tomto prípade dodacia doba závisí od prepravných možností prepravcu. Informačná (nie záväzná) doba dodania na Slovensku a aj do Českej republiky je nasledujúci pracovný deň.

Dodacie podmienky Výrobkov skladom:
a) v prípade objednania Výrobkov skladom a platbe na dobierku, tieto zasielame ihneď nasledujúci pracovný deň po dni objednania
b) v prípade objednania Výrobkov skladom a platbe na účet Predávajúceho, tieto zasielame po pripísaní sumy za objednané výrobky na účet Predávajúceho. V tomto prípade treba brať do úvahy, že medzibankový prevod môže trvať viac dní. Objednávky, ktoré nebudú vyplatené do 14 pracovných dní stornujeme.

Dodacie podmienky a doba zhotovenia Výrobkov na objednávku:
Zhotovenie a tým aj zaslanie Výrobkov na objednávku je závislé od množstva momentálnych objednávok. Zhotovenie Výrobkov na objednávku sa spravidla pohybuje v rozmedzí 2 – 10 pracovných dní.
a) v prípade objednania Výrobkov na objednávku a platbe na dobierku bude Predávajúci ohľadom termínu dodania kontaktovať Kupujúceho mailom. Je dôležité kontrolovať si aj schránku SPAM.
a) v prípade objednania Výrobkov na objednávku a platbe na účet Predávajúceho, po zaevidovaní sumy na účte Predávajúceho tento začne objednané výrobky realizovať a bude ohľadom termínu dodania kontaktovať Kupujúceho mailom. Je dôležité kontrolovať si aj schránku SPAM.


Spôsob dopravy (poštovné)

Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať k cene výrobkov nasledovné poplatky za spôsob dopravy (poštovné) + balné:

PRE ZÁKAZNÍKOV ZO SLOVENSKA (SR):

a) BANKOVÝ PREVOD – OSOBNÝ ODBER NA NAŠEJ ADRESE:
bez obmedzenia hmotnosti..... 0 €
b) BANKOVÝ PREVOD – DORUČENIE SLOVENSKOU POŠTOU (len zásielky do 2000 g):
hmotnosť zásielky do 500 g..... 2,90 €
hmotnosť zásielky do 1000 g..... 3,90 €
hmotnosť zásielky do 2000 g..... 4,90 €
c) BANKOVÝ PREVOD – DORUČENIE KURIÉROM GEIS:
bez obmedzenia hmotnosti a krehké (obrazy, lampy, hodiny)..... 4,50 €
d) DOBIERKA NA NAŠEJ ADRESE (LEN HOTOVOSŤ) – OSOBNÝ ODBER:
bez obmedzenia hmotnosti..... 0 €
e) DOBIERKA NA POŠTE – DORUČENIE SLOVENSKOU POŠTOU (len zásielky do 2000 g):
hmotnosť zásielky do 500 g..... 4,00 €
hmotnosť zásielky do 1000 g..... 5,00 €
hmotnosť zásielky do 2000 g..... 6,00 €
f) DOBIERKA KURIÉROVI (KARTA, HOTOVOSŤ) – DORUČENIE KURIÉROM GEIS:
bez obmedzenia hmotnosti a krehké (obrazy, lampy, hodiny)..... 6,00 €

PRE ZÁKAZNÍKOV Z ČESKA (ČR):

a) BANKOVÝ PREVOD – DORUČENIE KURIÉROM GEIS:
bez obmedzenia hmotnosti..... 16 €

Všetky ceny na stránke www.mjer.sk, vrátane cien výrobkov, sú konečné, Predávajúci nie je platcom DPH.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji právo na vrátenie výrobkov bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia výrobkov. Kupujúci je pri vrátení výrobkov na základe predchádzajúcej dohody s Predávajúcim povinný výrobky zaslať na vlastné náklady neporušené, nepoškodené, nenosené, kompletné a v pôvodnom obale spolu s dokladom o kúpe. Výrobky vrátené dobierkou nebudú prijaté.

V zmysle ustanovenia § 12 ods. 5 písm. c) druhá veta zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.


Reklamácie, záručné podmienky

Predávajúci poskytuje Kupujúcemu (fyzickej osobe) záručnú dobu 24 mesiacov odo dňa predaja podľa Občianskeho zákonníka.
Faktúra, zasielaná elektronicky mailom, slúži zároveň ako záručný doklad.

Kupujúci je povinný objednané výrobky prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.
V zmysle ustanovenia § 12 ods. 5 písm. c) druhá veta zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Výrobky na objednávku sú zhotovované individuálne podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa. Veľkosť a proporcie vzorov sú prispôsobované objednanému rozmeru výrobku. Preto identickú zhodu dvoch výrobkov nie je možné nikdy dosiahnuť.
Farebnosť reálnych výrobkov sa môže líšiť od farebnosti, ktorú Kupujúci vidí na monitore alebo displeji. Je to zapríčinené rôznymi individuálnymi vlastnosťami a nastaveniami monitoru alebo displeja Kupujúceho..
Dôvodom na vrátenie nie je nespokojnosť s farbou, hrúbkou, vzorom,..

Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie výrobkov, ktoré vzniklo nedodržaním návodov a odporúčaní na používanie a ošetrovanie výrobkov, mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním a použitím, neautorizovaným zásahom do výrobku alebo pôsobením živelnej pohromy.
Taktiež sa reklamácia nevzťahuje na chyby vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním, poškodenia lakom, parfumom.
Reklamáciu musí kupujúci oznámiť Predávajúcemu písomne (mailom alebo na adresu predávajúceho) Reklamovaný výrobok zašle Kupujúci na vlastné náklady neporušený, nepoškodený, nenosený a kompletný spolu s dokladom o kúpe na adresu Predávajúceho (zásielky poslané na dobierku nebudú prijaté).
V prípade neoprávnenej reklamácie budú výrobky vrátené späť Kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Náklady na prepravu neoprávnene reklamovaných výrobkov hradí Kupujúci.
Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej písomného doručenia.


Alternatívne riešenie sporov

Od 15. februára 2016 má Kupujúci možnosť uplatňovať svoje nároky a práva voči Predávajúcemu prostredníctvom alternatívneho on-line riešenia. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Platformu RSO môže Kupujúci využiť podaním sťažnosti na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.


Autorské práva

Copyright MJER ©. Celý obsah na stránke www.mjer.sk podlieha autorskému právu. Použitie akejkoľvek časti jej obsahu je možné len na základe písomného súhlasu majiteľa. Rešpektujte prosím autorské práva.


Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
Právne vzťahy neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov SR – Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom vrátane ich vykonávacích predpisov.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť znenie Obchodných podmienok